پاسارگارد شعبه گلسار رشت:۱۵۰۱۸۱۰۲۰۳۰۵۶۱

ملی رازی رشت: ۰۱۰۶۰۱۸۰۶۷۰۰۰

ملی سرچشمه تهران: ۰۱۰۶۹۶۳۹۰۳۰۰۴

ملت مرکزی رشت: ۱۳۷۲۳۸۱۶۷۶

سپه جاری مرکز: ۱۲۸۰۰۱۳۲۴۰۷

آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت | وبسایت رسمی