دفاتر آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت (خیریه) | گیلان :

رشت: سلیمانداراب کد پستی  ۱۳۶۴۳-۴۱۴۶۷

دفتر مرکزی: رشت، سلیمانداراب- آسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان-رشت(خیریه)

دفتر تهران: خیابان امیرکبیر، تیمچه امیرکبیر شماره ۲۲۷

راه های ارتباطی با ما

رشت: ۳۳۵۵۵۰۱۷ – ۳۳۵۵۸۱۳۵ – ۳۳۵۵۴۶۴۸ – ۰۱۳

بندر انزلی: ۴۲۴۰۵۱۸ ۰۱۸۱

رستم آباد: ۶۳۷۰۵۴۱ ۰۱۳۲

تهران: ۳۳۹۲۹۶۵۳ ۰۲۱

  رشت: ۳۳۵۵۳۰۸۸-۰۱۳

  info [at] amsrasht [dot] ir

آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت | وبسایت رسمی