دسته: شماره کارت
شماره کارت آسایشگاه نزد بانک رسالت

شماره کارت آسایشگاه نزد بانک رسالت: ۵۰۴۱۷۲۷۰۷۰۷۰۷۰۶۰

شماره کارت بانک سپه شعبه رازی رشت

شماره کارت بانک سپه شعبه رازی رشت: ۵۸۹۲۱۰۱۰۸۶۳۲۹۷۰۹

شماره کارت بانک ملی شعبه رازی

شماره کارت بانک ملی شعبه رازی رشت: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۹۴۰۳۶

شماره کارت بانک توسعه تعاون

۵۰۲۹۰۸۷۰۰۰۳۳۰۷۱۵

آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت | وبسایت رسمی